Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - IT  - LT  - PT ]

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI GIOVANI RIUNITI PER LA "SESTA GIORNATA DEI GIOVANI"
DELLA LITUANIA A KAUNAS
[28-30 GIUGNO 2013]
 

"Vi ho chiamato amici" (Gv 15,15)

 

Brangus Lietuvos Jaunime!

Man labai miela širdimi b?ti kartu su jumis ir jums perduoti pa?ius šil?iausius link?jimus šešt? kart? vykstan?i?j? „Lietuvos Jaunimo Dien?" proga, kuri jus taip gausiai sub?r? ? Kaun?. Ypatingai sveikinu tuos tarp j?s?, kurie šiuo metu eina keliu, vedan?iu ? piln? pasišventim? Dievui kunigyst?je arba pašv?stame gyvenime, o taip pat tuos, kurie ?vairiais savanoriavimo b?dais tarnauja vargstantiems. Sveikinu ir reiškiu pad?k? j?s? Ganytojams, suorganizavusiems šias ypatingas maldos, apm?stymo ir šventimo dienas, kuri? tema atsispindi žodžiuose: „Jus aš draugais vadinu" (Jn 15, 15).

Remdamasis b?tent šiais Viešpaties žodžiais, noriu jums pasi?lyti kelet? min?i? apie dvasin? augim? ir j?s? misij? Bažny?ioje bei pasaulyje. J?zus trokšta b?ti j?s? draugu, j?s? broliu, tiesos ir gyvenimo mokytoju, parodan?iu keli?, kuris veda ? džiaugsm?, ? j?s? pa?i? savirealizacij? pagal kiekvienam iš m?s? numatyt? Dievo plan?. O ta, mums gailestingum? ir Dievo meil? atnešan?ioji draugyst? su J?zumi, yra gaunama dovanai, ji yra gryna malon?. J?zus iš m?s? nieko už tai nereikalauja, o tik prašo, kad priimtume ši? dovan?. Jis trokšta jus myl?ti tokius, kokie esate, ?skaitant j?s? trapum? ir silpnybes, nor?damas, kad b?tum?te atnaujinti Jo meil?s prisilietimu.

J?zaus draugyst?je surandame Dievo meil?, ir tas susitikimas ?vyksta vis? pirma per Sakramentus, ypatingai per Eucharistij? ir per Atgailos bei Sutaikinimo šventim?. Šventosiose Mišiose šven?iame Viešpaties aukos, Jo visiško atsidavimo mums atminim?: šiandien Jis ir v?l tikru b?du atiduoda savo K?n? d?l m?s? ir išlieja savo Krauj? tam, kad atpirkt? žmonijos nuod?mes ir leist? mums ?eiti ? bendryst? su Juo pa?iu. Tuo tarpu Sutaikinimo sakramente J?zus mus priima su visais m?s? ribotumais ir mums atneša savo T?vo gailestingum?, atleidžiant? mums nuod?mes, perkei?iant? m?s? šird?, kad ji tapt? atnaujinta ir sugeb?t? myl?ti taip, kaip Jis pats myl?jo, – iki galo (plg. Jn 13,1). Šita meil? mums apsireiškia Jo gailestingume. J?zus juk visuomet mums atleidžia ir niekuomet nepavargsta.

Kitas svarbus kelias, kurio d?ka augame Kristaus draugyst?je, yra Jo Žodžio klausymasis. Viešpats mums kalba m?s? s?žin?s gelm?se, per Švent?j? Rašt?, ir maldos metu. Išmokite pab?ti tyloje prieš J?, skaityti ir apm?styti Biblij?, ypatingai Evangelijas, ir kasdien ieškoti dialogo su Juo, kad patirtum?te Jo draugyst? ir meil?. Šioje vietoje jums nor??iau pabr?žti taip pat ir vienos paprastos kontempliatyvios maldos grož?, pasiekiamos visiems – mažiems ir dideliems, mokytiems ir mažiau išsilavinusiems; tai šventojo Rožinio malda. Rožinyje mes kreipiam?s ? Mergel? Marij?, kad ji mus vest? ? vis artimesn? bendryst? su savo S?numi J?zumi, kad su Juo vis labiau susitapatintume, m?stytume Jo mintimis ir veiktume taip, kaip Jis. Iš ties?, Rožinyje kartodami mald? „Sveika, Marija", mes apm?stome sl?pinius, tai yra Kristaus gyvenimo ?vykius tam, kad J? vis geriau pažintume ir vis stipriau myl?tume. Rožinis yra priemon?, kuri veiksmingai mus atveria Dievui, kadangi mums padeda nugal?ti egoizm? ir nešti ramyb? ? širdis, ? šeimas, ? visuomen? ir ? pasaul?.

Mieli jaunuoliai ir jaunuol?s, brangus jaunime, Kristaus meil? ir Jo draugyst? n?ra iliuzija – J?zus pats tai konkre?iai parod? ant Kryžiaus – ir n?ra skirta vien tik retiems išrinktiesiems. J?s surasite šit? draugyst? ir patirsite vis? jos vaisingum? ir grož?, jeigu jos nuoširdžiai ieškosite, su pasitik?jimu atsiversite J?zui, ir su atsidavimu ugdysite savo dvasin? gyvenim? priimdami Sakramentus, apm?stydami Švent?j? Rašt?, nuolat puosel?dami savo mald? bei intensyviai gyvendami krikš?ioni? bendruomen?je. Jauskit?s gyva Bažny?ios dalimi, dalyvaujan?ia evangelizacijoje ir b?nan?ia vienyb?je su savo broliais bei seserimis tik?jime ir bendryst?je su savo Ganytojais. Nebijokite gyventi tik?jimu! B?kite Kristaus skelb?jais savo kasdienin?je aplinkoje, paprastu ir dr?siu b?du. Visiems, kuriuos sutinkate, savo bendraamžiams, mok?kite parodyti vis? pirma gailesting?j? ir mylint? Veid? Dievo, kuris visuomet atleidžia, padr?sina ir teikia vilt?. B?kite nuolat d?mesingi kitiems, ypatingai vargšams ir silpniems, tokiu b?du paliudydami brolišk? meil?, kuri nugali egoizm? ir užsidarym? savyje pa?iuose. J?s? Glob?jas Šventasis Kazimieras jums tegul padeda ieškoti Kristaus ir nenuilstamai nešti J? kitiems. Šitame kelyje jums tepadeda j?s? Motinos Marijos buvimas ir telydi mano Palaiminimas, kur? nuoširdžiai teikiu jums visiems ir skiriu taip pat visai Lietuvai.

Vatikanas, 2013 m. birželio 21 d.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana