Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro
Mercoledì, 25 settembre 2019

[Multimedia]


 

Speaker

Za pośrednictwem Księgi Dziejów Apostolskich nadal śledzimy drogę Ewangelii w świecie. Święty Łukasz ukazuje z wielkim realizmem zarówno owocność tej podróży, jak i pojawienie się pewnych problemów w łonie wspólnoty chrześcijańskiej. Mając tego świadomość, Apostołowie rozpoczynają proces rozeznania i poszukiwania rozwiązań. Pierwszym krokiem było rozdzielenie zadań, aby w obrębie ciała kościelnego mógł mieć miejsce spokojny rozwój, i by nie zaniedbać zarówno głoszenia Ewangelii, jak i troski o najuboższych członków. Sami koncentrują się na głoszeniu Słowa Bożego, zaś do posługi potrzebującym wyznaczają „siedmiu mężów... cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości!” (Dz 6, 3). Wśród tych siedmiu „diakonów” wyróżniają się szczególnie Szczepan i Filip. Ewangelizacyjna działalność Szczepana napotyka najbardziej zawzięty opór, do tego stopnia, że jego przeciwnicy uciekają się do oszczerstwa i fałszywego świadectwa, aby oskarżyć go przed Sanhedrynem. Przy tej okazji Szczepan głosi nową interpretację historii zbawienia skoncentrowanej na Chrystusie. Pascha Jezusa, który umarł i zmartwychwstał jest kluczem całej historii przymierza. Szczepan potępia obłudę, z jaką traktowani byli prorocy i sam Chrystus. Powoduje to gwałtowną reakcję słuchaczy, a Szczepan zostaje skazany na ukamienowanie. Nie szuka dróg ucieczki, nie odwołuje się do osób, które mogłyby go ocalić, ale składa swoje życie w ręce Pana, przebaczając swoim oprawcom: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu” (Dz 7,60). Te słowa Szczepana uczą nas, że naszą tożsamość jako dzieci Bożych ujawniają nie tyle piękne słowa, ile powierzenie życia w ręce Ojca i przebaczanie tym, którzy nas obrażają, i zdolność do dawania świadectwa o miłości Boga aż do końca.

Santo Padre

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, la storia della Chiesa sin dall’inizio è legata all’evangelizzazione attraverso la proclamazione della Parola, la cura dei poveri e la testimonianza della fedeltà a Cristo fino al martirio. Chiediamo al Signore che anche noi possiamo vivere una vita piena, portando la testimonianza e accogliendo il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo e a Cristo. Vi benedico di cuore!

Speaker

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, historia Kościoła od samego początku jest związana z ewangelizacją przez głoszenie Słowa, troskę o biednych i wierność Chrystusowi aż do męczeństwa. Prośmy Pana, abyśmy i my mogli żyć życiem pełnym, dając świadectwo i przyjmując męczeństwo codziennej wierności Ewangelii i Chrystusowi. Z serca wam błogosławię!© Copyright - Libreria Editrice Vaticana