Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Biblioteka Pałacu Apostolskiego
Środa, 5 sierpień 2020 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w kontekście pandemii, która nadal powoduje głębokie rany w świecie, obnaża ukrywane problemy, zechciejmy skierować nasze spojrzenie wiary na Pana Jezusa. Wielokrotnie prostował On ludzkie drogi, uzdrawiając dotkniętych trądem, paraliżem, przywracając wzrok, mowę, słuch, lecząc choroby fizyczne i duszę człowieka. Szczególnym przykładem tego jest uzdrowienie sparaliżowanego w Kafarnaum, któremu Pan odpuścił najpierw grzechy, a potem uleczył jego ciało. W jaki sposób możemy i my pomóc w uzdrawianiu dzisiejszego świata? Wiadomo, że Kościół nie jest ekspertem w zapobieganiu ani w leczeniu pandemii. Na przestrzeni wieków wypracował jednak pewne zasady społeczne, które mogą pomóc kształtować przyszłość, jakiej świat oczekuje. Akcentują one godność osoby ludzkiej, dostęp do dóbr, troskę o ubogich, solidarność, troskę o dobro wspólne. Źródłem tych zasad są cnoty wiary, nadziei i miłości. Starajmy się je w sobie pielęgnować, by nasza katolicka tradycja społeczna mogła pomóc rodzinie ludzkiej w uzdrowieniu świata, który boryka się z wieloma problemami społeczno-gospodarczymi, duchowymi i z wieloma podziałami, jakie uwidoczniła pandemia.

 

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Domani celebreremo la festa della Trasfigurazione del Signore. Sul monte Tabor Gesù ha rivelato ai discepoli, e attraverso di loro a tutti noi, la Sua maestà divina. Ha indicato come fine della nostra vita il cammino verso il Padre e verso il cielo. Intraprendendo gli sforzi per guarire il mondo di oggi e per l’edificazione del Regno di Dio, non possiamo dimenticare l’esortazione che viene da Dio: “Questi è il figlio mio, l’amato. … Ascoltatelo” (Mt 17, 5). Vi benedico di cuore.

 

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jutro będziemy obchodzili święto Przemienienia Pańskiego. Na Górze Tabor Pan Jezus objawił uczniom, a przez nich nam wszystkim, swój boski majestat. Ukazał drogę do Ojca i nieba, jako cel naszego życia. Podejmując starania o uzdrowienie dzisiejszego świata i budowanie Królestwa Bożego, nie zapominajmy o wezwaniu płynącym od Boga: „To jest mój Syn umiłowany…, Jego słuchajcie!” (Mt 17, 5). Z serca wam błogosławię.

 


Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana