Index   Back Top Print

[ ES  - IT ]

VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DELL'ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA

GIOVANNI PAOLO II

ANGELUS

Castel Gandolfo
Mercoledì, 14 agosto 1996

 

"Signum magnum apparuit in caelo...": "Apparve nel cielo un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle" (Ap 12,1).

Carissimi Fratelli e Sorelle, domani, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, ripeteremo queste parole tratte dall’Apocalisse. Con esse la Chiesa indica in Maria il pieno compimento delle attese messianiche. Preservata dalla colpa originale per essere tempio verginale dell’incarnazione del Figlio di Dio, con tutta la sua esistenza la Madonna è diventata il "segno" grandioso che illumina il destino di ogni essere umano. In Lei i credenti possono vedere realizzate le promesse salvifiche: la liberazione dal peccato e la conseguente vittoria sulla morte.

Redenta in modo sublime in vista dei meriti del Figlio, con Lui Maria ha vinto la morte. Nella fede essa ha ripercorso l’intero cammino del Redentore. Il popolo cristiano ha percepito in modo sempre più chiaro che questa totale comunione con la sorte di Gesù non poteva non esprimersi anche nella partecipazione alla sua gloria finale, ed ha riconosciuto l’assunzione di Maria al cielo in anima e corpo.

Carissimi Fratelli e Sorelle, noi oggi leviamo il nostro sguardo verso la Vergine Santa che, dal cielo, brilla dinanzi a noi pellegrini sulla terra "quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore" ( Lumen gentium, 68). Maria ci accompagna nel cammino della vita, sostenendoci anche nelle situazioni più ardue e complesse.

Così scriveva nel gennaio del 1941, a pochi mesi dal martirio, San Massimiliano Kolbe: "Lasciamoci condurre da Lei sia lungo una strada ben asfaltata e comoda, sia lungo quella accidentata e difficile. Nemmeno le cadute debbono mai scoraggiarci. È sufficiente un solo atto di amore - dell’amore che proviene non dal sentimento, ma soltanto dalla volontà, cioè un atto di obbedienza religiosa compiuto per Lei - perché una caduta si trasformi in un vantaggio ancora maggiore" ( Lettera a Fr. Cassiano Tetich, 19 gennaio 1941).

Consapevoli di poter contare su questa Madre attenta e premurosa, a Lei ci rivolgiamo per dirle con fiducia:

"Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta".

Dopo l'Angelus:

Ai fedeli di lingua inglese

Dear Brothers and Sisters, I extend warm greetings to the English-speaking pilgrims and visitors present at this « Angelus » prayer. Tomorrow the Church will celebrate the Assumption of the Blessed Virgin Mary into the glory of heaven. Just as Mary shared by faith in the earthly journey Christ her Son, so now she shares, body and soul, in the fullness of his eternal glory. From her place in heaven, may she guide us, amid the trials and difficulties of our earthly pilgrimage, towards the glorious destiny which is ours in Christ. Upon you and your families I cordially invoke God's abundant blessings of jоу and peace.

Ai pellegrini di espressione linguistica francese

Je suis heureux de saluer les personnes de langue française présentes en cette veille de la solennité de l'Assomption de la Vierge. En Marie se trouvent réalisées les attentes messianiques. Préservée de la faute originelle, par toute son existence la Mère de Jésus est devenue un « signe » grandiose qui illumine la destinée de tout être humain. Celle qui, dans la foi, a parcouru le chemin du Rédempteur participe à sa gloire finale: Marie est montée aux cieux avec son âme et son corps. Levons les yeux vers elle, signe d'espérance et de consolation. « Sous ta protection nous cherchons refuge, sainte Mère de Dieu! ».

Ai fedeli di lingua tedesca

Zu unserem gemeinsamen Gebet des »Engel des Herrn« begrüße ich Euch sehr herzlich, liebe Pilger und Besucher aus den deutschsprachigen Ländern, die Ihr nach Castelgandolfo gekommen seid. Möge Maria, unsere himmlische Mutter, Euch stets Vorbild sein für Euer Lebenszeugnis aus einem lebendigen Glauben. Auf ihre Fürsprache möge der Herr uns auf dem Pilgerweg durch die Zeit zur ewigen Heimat geleiten. Mit besten Wünschen für frohe und erholsame Ferien erteile ich Euch von Herzen den Apostolischen Segen, in den ich auch gern Eure Angehörigen in der Heimat einschließe.

Ai pellegrini di espressione linguistica spagnola

Queridos hermanos y hermanas, os agradezco vuestra presencia aquí en esta víspera de la solemnidad de la Asunción de María a los cielos. Como creyentes, elevamos nuestra mirada hacia la Santísima Virgen que desde lo alto brilla ante nosotros, que somos peregrinos, « como señal de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor » (Lumen Gentium, 68). Así, Ella nos acompaña en el camino de la vida y nos sostiene en los momentos de dificultad. A vosotros y a vuestras familias imparto de corazón la Bendición Apostólica.

Ai fedeli di lingua portoghese

Queridos Irmãos e Irmãs, A Virgem Maria percorreu, na fé, todo o caminho do Redentor; tendo partilhado a sorte do Seu Filho, Ela não podia deixar de O acompanhar na Sua glória final. E assim a Igreja confessa que Nossa Senhora foi elevada ao Céu em corpo e alma. Com amizade e alegria, dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, encorajando-vos a levantar o vosso olhar para a Virgem Mãe, sinal de esperança segura e de consolação. Que Ela guie e proteja a vossa peregrinação até à Casa do Pai!

Ai pellegrini italiani

Al termine di questo incontro rinnovo a voi, cari pellegrini e villeggianti, il mio cordiale saluto. Mentre vi ringrazio per la vostra visita, vi auguro di poter gustare, durante il periodo estivo, qualche giorno di riposo per ritemprarvi nel corpo e nello spirito.

La Madonna vi protegga sempre!

Saluto ai fedeli polacchi :

Pozdrawiam serdecznie wszystkich tak licznie zebranych Rodaków. Przybywacie tutaj w dniach, które w swojej duchowej i liturgicznej treści koncentrują naszą uwagę na osobie Maryi. W dniu 15 sierpnia Kościół wspomina tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z wielowiekową tradycją i wiarą Kościoła wyznajemy, że Maryja - pierwsza pośród ludzi wolna od zmazy grzechu pierworodnego - została z ciałem i duszą wzięta do nieba i jako pierwsza uczestniczy w pełni w owocach Odkupienia. Wniebowzięta jest dla wierzących znakiem niezawodnej nadziei na życie wieczne w Chrystusie.

W Kościele w Polsce, w dniach poprzedzających święto Wniebowzięcia, wyruszają na pielgrzymie szlaki tysiące wiernych. Zdążają oni do sanktuariów maryjnych, często w upale albo w deszczu, ofiarowując swój trud jako wotum dziękczynienia, przebłagania i prośby w intencjach świata, Kościoła, Ojczyzny i swoich własnych. Jednocząc się z pielgrzymami w Częstochowie, Kalwarii i innych sanktuariach polskich, prośmy Boga, aby ich doświadczenie Kościoła pielgrzymującego owocowało w codziennym życiu pogłębieniem wiary, nadziei i miłości.

Dzisiaj liturgia Kościoła powszechnego wspomina człowieka, który całe swoje życie oddał Niepokalanej. To święty Maksymilian Maria Kolbe. Wraz z nim wyznajemy, « Niepokalana opuściła ziemię, ale Jej życie w duszach pogłębiało się i rozszerzało coraz więcej. ...Dopiero na sądzie Bożym i w niebie dowiemy się, jak ta czuła Matka nasza troszczyła się o każdego z nas od zarania, jak troszczy się o każdą duszę, Jej dziecię, by ukształtować na wzór Jezusa, Jej Dziecięcia pierworodnego, Pierwowzoru świętości, Człowieka-Boga » (Maksymilian Maria Kolbe, Poprzez wieki, Niepokalanów 1940).

W Polsce dni te wiążą się również ze wspomnieniem zwycięstwa wojsk polskich nad armią bolszewicką w 1920 roku, określanego mianem « Cudu nad Wisłą ». Nie bez przyczyny ci, którzy walczyli w obronie dopiero co odzyskanej niepodległości, przypisywali to sławne zwycięstwo opiece Królowej Polski. Dziś, dziękując za dar wolności Kraju, prosimy, aby Maryja zachowała Naród od wszelkiego duchowego zniewolenia, jakie może mu zagrażać.

Pragnę w końcu polecić Waszym modlitwom XII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i XIX Мiędzуnаrodowy Kongres Maryjny, które odbędą się w przyszłym tygodniu na Jasnej Górze. Zgromadzą one teologów, duszpasterzy i wiernych z całego świata, którzy poprzez studium i modlitwę będą się starali zgłębiać tajemnicę miejsca Maryi w zbawczych planach Boga i związku Jej misji z misterium Eucharystii. Kongresy te są szczególnym przygotowaniem przyszłorocznego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu i - w dalszej perspektywie - do obchodów jubileuszu dwutysiąclecia chrześcijaństwa.

Was wszystkich tu obecnych, Wasze Rodziny, Bliskich i Przyjaciół oraz wszystkich Rodaków w Kraju i za granicą polecam łaskawej opiece Bogarodzicy.

Traduzione italiana del saluto in lingua polacca:

Saluto cordialmente tutti i connazionali riuniti qui in così grande numero. Il contenuto spirituale e liturgico dei giorni che trascorrete qui porta la nostra attenzione verso la persona di Maria. Infatti il 15 agosto la Chiesa ricorda il mistero dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Seguendo la plurisecolare tradizione e la fede della Chiesa noi proclamiamo che Maria - la prima tra gli uomini a essere libera dal peccato originale - è stata portata in cielo con il corpo e con l’anima e per prima partecipa pienamente ai frutti della Redenzione. L’Assunta è per i credenti il segno dell’infallibile speranza nella vita eterna in Cristo.

Nei giorni che precedono la solennità dell’Assunzione in Polonia migliaia di pellegrini si mettono in viaggio. Vanno verso i santuari mariani, spesso sotto la pioggia oppure sopportando un grande caldo, e offrono la loro fatica come ex-voto di ringraziamento, domanda di perdono e supplica per il mondo, per la Chiesa e per loro stessi. Unendoci ai pellegrini presenti a Czestochowa, a Kalwaria e in altri santuari polacchi, preghiamo Dio affinché l’esperienza della Chiesa pellegrina possa dare frutto nella loro vita con l’approfondimento della fede, della speranza e dell’amore.

La liturgia della Chiesa universale ricorda oggi l’uomo che ha dedicato all’Immacolata tutta la sua vita. Si tratta di San Massimiliano Maria Kolbe. Insieme a lui proclamiamo che "l’Immacolata ha lasciato la terra, ma la sua vita nelle anime diventava sempre più profonda e più ampia. (...) Solo durante il Giudizio di Dio e in cielo sapremo come questa Madre affettuosa si era preoccupata di ognuno di noi fin dal principio e come si preoccupa di ogni anima, di ogni suo figlio, per renderlo simile a suo Figlio primogenito, il primo Modello di santità, Uomo-Dio" ( Poprzez wieki, Niepokalanów 1940).

In Polonia questi giorni ci fanno ricordare anche la vittoria dell’esercito polacco sull’armata bolscevica nel 1920, definita come "il miracolo sulla Vistola". Non senza ragione coloro che combattevano per difendere l’indipendenza appena riconquistata, attribuivano la famosa vittoria alla protezione della Regina di Polonia. Oggi, ringraziando per il dono della libertà del Paese, chiediamo a Maria di preservare la Nazione da ogni schiavitù spirituale che potrebbe minacciarla.

Infine desidero raccomandare alle vostre preghiere il XII Congresso Mariologico Internazionale e il XIX Congresso Mariano Internazionale che si svolgeranno la settimana prossima a Jasna Gora. Essi vedranno riuniti teologi, pastori e fedeli da tutto il mondo che attraverso lo studio e la preghiera approfondiranno il mistero del ruolo di Maria nel piano salvifico di Dio e il rapporto tra la missione di Maria e il mistero dell’Eucaristia. Questi Congressi costituiscono una particolare preparazione al Congresso Eucaristico che si terrà l’anno prossimo a Breslavia e - nella prospettiva più lontana - alla celebrazione del Giubileo del secondo millennio della cristianità.

Raccomando voi tutti qui presenti, le vostre famiglie, i vostri cari e i vostri amici, come pure tutti i connazionali in Patria e all’estero, alla grazia ed alla protezione della Madre di Dio. Vi benedico di cuore.

 

© Copyright 1996 - Libreria Editrice Vaticana

    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana