Index   Back Top Print

[ IT  - NL  - PT ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AD UN GRUPPO DI STUDENTI BELGI

Sabato, 10 aprile 1982

 

Het is voor mij een grote vreugde u hier te ontvangen en te begroeten, u allen, leraren en leerlingen van drieentwintig katholieke instituten uit de provincie Limburg in België. In het bijzonder wíl ik het college Sint-Hubertus uit Neerpelt begroeten dat op zo lofwaardige en gelukkige wijze zijn traditie voortzet en voor de tweeentwintigste keer de jaarlijkse paasbedevaart naar Rome heeft georganisserd.

U bent naar Rome gekomen in de moniste tijd van het jaar, in de lente waarin de natuur uit de winterse dood ontwaakt tot nieuw leven en waarin de Kerk het hoogtepunt van haar liturgische jaar viert, het Paasfeest, de herdenking van de dood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, die aan de dood «is overgeleverd om onze zonden en verrezen is om onze rechtvaardiging» (Cfr. Rom. 4, 25). «Dood ons doopsel zijn wij ingetreden in dit paasmysterie van Christus, zijn wij met Hem gestorven en begraven om met Hem tot een nieuw leven op te staan» (Cfr. Liturgia in Vigilia Paschali).

Gij, jonge mensen die op de drempel van het volwassen leven staat, gij zult het geloof waaraan gij door het doopsel deelachtig zijt geworden, nu bewust moeten aanvaarden en in uw leven verwerkelijken. Met name in de komende heilige paasnacht, tijdens de Paaswake, zult gij de gelengenheid hebben uw doopsel to hernieuwen en uw geloof to bevestigen en to versterken. Van deze hernieuwing van uw doopbeloften uit zult gij uw jonge leven moeten opbouwen als een leven in geloof, als een leven dat uit kracht van Gods genade de liefde in de wereld uitdraagt, een echte, diep christelijke liefde die de maatschappij kan omvormen en vernieuwen door in de plaats van onrechtvaardigheid, uitbuiting en tweedracht, rechtvaαrdigheid, eerbied voor de medemens en vrede to stellen. In uw jonge handen ligt de toekomst "van de Kerk en van uw vaderland. Spant u in voor een goede toekomst, door uzelf steeds meer to bekleden met het nieuwe leven dat zijn bron heeft in de verrijzenis van onze Heer, het leven van geloof, hoop en liefde.

Ik wens u van harte toe dat de verrezen Heer u steeds mag vergezellen in uw leven en gwarne verleen ik u daarvoor mijn Apostolische Zegen. 

                               Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana