Index   Back Top Print

[ IT  - NL ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI COMPONENTI DEL CORO «JUBILATE DEO»
DI WOERDEN NEI PAESI BASSI

Lunedì, 6 novembre 1989

 

Met veel genegenheid en vreugde begroet ik u allen, leden Va] het koor Jubilate Deo uit Woerden in Nederland. U ben naar Rome gekomen om met uw schone liturgische gezangen d Eucharistieviering op te luisteren ter gelegenheid van de opening var het Sint-Willibrordjaar. U hebt lof en dank gebracht aan God in de kerk van de heilige Michaël en Magnus, de kerk van de Friezen; in de kerk van Maria de Meerdere, de oudste Mariakerk in het Westen, en in de kerk van de heilige Saba.

Het is waarlijk passend lof en dank te brengen voor Gods grote wonderwerken, heel in het bijzonder voor het mysterie dat in de Eucharistie herdacht en tegenwoordig gesteld wordt. Het mysterie namelijk van de Zoom van God, onze Heer Jezus Christus, die voor ons en omwille van ons heil uit de hemel is neergedaald en het vlees heeft aangenomen; die geleden heeft onder Pontius Pilatus en gestorven is aan het kruis om ons te bevrijden uit de duisternis van zonde en dood; die verrezen is uit de doden om ons te maken tot kinderen van het licht en van het leven.

Om dit mysterie van bevrijding uit de dood en van opstanding ten leven aan uw voorvaderen te verkondigen heeft de heilige Willibrord in 690 zijn klooster in Ierland verlaten en is hij overgestoken naar de lage landen aan de monding van de Rijn. Daar heeft hij het licht van het geloof ontstoken, dat door de eeuwen heen brandend is gebleven in uw vaderland, maar nu ernstig bedreigd wordt door de verleiding van verwereldlijking en onverschilligheid.

Moge de herdenking van sint Willibrord en van het begin van de kerstening in uw streken, het licht van het geloof krachtig aanwakkeren, zodat het vol glans doorgegeven kan worden aan de komende generaties. Ik wens u toe dat u door uw welverzorgde zang moogt helpen om de harten van de gelovigente verheffen tot God, onze Schepper en Verlosser. Jubilate Deo, juicht voor de Heer. Van harte verleen ik u daarvoor de Apostolische Zegen.

 

© Copyright 1989 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana