Index   Back Top Print

[ IT  - SK ]

PAROLE DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
AI PELLEGRINI SLOVACCHI

Aula Paolo VI
Venerdì, 28 giugno 1991

 

Drahý Otec kardinál!

Ďakujem Vám za slová, ktorými ste vyjadrili pocity, čо sprevádzajú Vaše povyšenie medzi členov kardinálskeho zboru. Teším sa, že táto udalost potešila Vás a všetkých slovenských veriacich. Vo velkom počte prišli aj do Ríma, aby takto vyslovili svoju spoločnú radost'.

Pozdravujem prítomných Otcov biskupov na čele s Otcom kardinálom Tomkom. Pozdravujem zástupcov nitrianskej diecézy, kňazov, seminaristov, rehol'níkov a rehol'né sestry, veriacich, najmä mládež. Osobitne ma teší prítomnost' občianskych vrchností, ktoré sa svojou prítomnost'ou zúčastňujú na spoločnej radosti.

Kardinálske menovanie je uznaním osobných zásluh menovaného. Okrem toho sa však vzt'ahuje i na d'alšie okolnosti, ktoré utvárajú ucelenejší obraz o prítomnej udalosti. Prichodí na pamät' staroslávna Nitra, prvé historicky isté biskupské sídlo v strednej Európe. Myslím na obdobie predošlých štyroch desat'ročí, v ktorých mnohí veriaci, kňazi a hrdinskí biskupi dokázali svoju vernost' Cirkvi a Kristovi mnohými utrpeniami a rehol'né spoločnosti bojovali proti odsúdeniu na smrt'obdivuhodným úsilím. Сеlý národ trpel pod tlakom úradného ateizmu, ale s Božou pomocou odolával a vykonal vsetko možné na udržanie zdedenej viery. Rodiny museli tiež čelit' t'ažkostiam, na ktoré neboli pripravené.

Obdiv a uznanie sa takto vzt'ahujú na všetkých, ktorí zostali Cirkvi a Kristovi verní v t'ažkých útrapách a zjavných prenasledovaniach.

Pre nás veriacich utrpenia, znášané v duchu viery pre Krista, sú zárukou d'alšieho Božieho požehnanie. Tak to bude zaiste aj u Vás, drahí bratia a sestry Nech je tu pre Vás povzbudením aj toto udelenie kardinálskej hodnosti synovi slovenského národa. Nech je to pre Vás všetkých záväzok k novej vernosti. Zjednot'te sa preto okolo svojich biskupov, prijímajte ich smernice, lebo oni, ako nástupcovia apoštolov, vás vedú len ku Kristovi a do jeho Král'ovstva. — Nech Vás tu sprevádza aj moje požehnanie.

 

© Copyright 1991 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana