Index   Back Top Print

[ IT  - NL ]

VISITA PASTORALE NEI PAESI BASSI

AUGURIO DI GIOVANNI PAOLO II
ALLA POPOLAZIONE DI ANVERSA

Anversa (Belgio)
Venerdì, 17 maggio 1985

 

Geliefde inwoners van Antwerpen, van de stad en van de provincie,

Allereerst wil ik u bedanken omdat u hierheen gekomen zijt en mij aldus de gelegenheid geeft u te groeten. Ik groet de Heer Gouverneur en het Provinciebestuur, de Heer Burgemeester en het stadsbestuur, de rechterlijke en militaire overheden, de leden van het consulair corps en alle hoogwaardigheidsbekleders.

Ik wens u allen, Mevrouwen, Mijne Heren, dat u vreugde en voldoening moogt beleven aan de uitoefening van uw hoge functies en dat u uw taken in alle vrijheid en recht kunt vervullen ten dienste van de gemeenschap en vooral in het voordeel van de armen en de kleinen.

Ik ben blij hier Monseigneur Paul Van den Berghe te ontmoeten, bisschop van dit groot bisdom, en al diegenen die hem in zijn kerkelijke opdracht bijstaan. Zopas heb ik een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de leken, die zich inzetten in de Kerk.

Ik weet dat op deze Grote Markt afvaardigingen zijn samengekomen van alle parochies van het bisdom Antwerpen. Mag ik u vragen, geliefde broeders en zusters, mijn genegen groeten over te brengen aan al uw parochiegemeenschappen? Mogen zij levende en actieve gemeenschappen zijn, die steeds weer regelmatig samenwnen om God te eren en de mensen te dienen!

Aan de zieken en gehandicapten die hier aanwezig zijn wens ik, ondanks hun beproeving, sereniteit, moed en hoop, en, als God het geeft, genezing of verbetering van hun toestand. Wij hebben het getuigenis van uw levensmoed nodig, alsook de hulp van uw gebed.

Ik groet Antwerpen en haar bewoners, de welvarende stad gelegen aan de mooie Schelde, met haar wereldberoemde haven, met haar prachtige kerken en burgerlijke gebouwen, met haar alom befaamde musea. Ik vergeet evenmin dat er, in een grote agglomeratie zoals de uwe, ook veel menselijke miserie en sociale noden kunnen samenspoelen, en mijn gedachten gaan speciaal naar de armen en de mensen in allerhande moeilijkheden. Ik ben zeker dat de burgers en de overheden van deze stad, op verschillende niveaus, voor allen bezorgd zijn en aan iedere situatie proberen het hoofd te bieden.

Als Herder van de Rooms-katholieke Kerk verspreid over alle continenten, groet ik deze cosmopolitische stad. Ik moedig haar ook aan om steeds gastvrij te blijven tegenover de vele vreemdelingen die hier wonen of die hier komen.

Aan allen die hier wonen, wens ik vrede en recht, broederlijkheid en solidariteit, zin voor gemeenschap en vooral een groot hart en een blijvende inzet jegens de zwakkeren.

Aan u allen en aan deze stad, geluk en voorspoed tot in lengte van dagen! De Heer zelf moge u bezielen, u zegenen, en u zijn vrede geven!

 

© Copyright 1985 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana