Index   Back Top Print

[ IT  - NL ]

VISITA PASTORALE NEI PAESI BASSI

SALUTO DI GIOVANNI PAOLO II
ALLA POPOLAZIONE DI MECHELEN

Belgio
Sabato, 18 maggio 1985

 

Mijnheer de gouverneur,
Heer burgemeester,
volk van Mechelen,
en U allen, hier aanwezig,

1. Ik ben gelukkig U allen te mogen begroeten, in deze stad, met mijn broeders in het episkopaat, Kardinaal Godfried Danneels en zijn Hulpbisschoppen. Het is een blij toeval, of beter, een gave Gods, dat ik vandaag met U mijn verjaardag mag vieren. Ik dank U dan ook, voor uw geschenk, voor uw wensen en vooral voor uw hartelijke ontvangst: dat is het mooiste! Ik dank U!

2. Vanop dit podium zie ik de twee grote symbolen van uw stad: het standbeeld van Margaretha van Oostenrijk en de toren van de Sint-Romboutskathedraal. Deze twee monumenten zijn kostbare symbolen van uw verleden, maar ook tekenen die uw toekomst voorafbeelden. Door haar wijs beleid en door haar vroomheid, heeft Margaretha aan Mechelen een tot dan toe ongekende glans verleend. Zij heeft deze gemaakt tot een schitterende hoofdstad van de Nederlanden, tot een plaats waar vrede en recht, kunsten en wetenschappen konden bloeien in een tijd van grote spanningen tussen de volkeren. Doe als uw voorvaderen tijdens de voorbije eeuwen, ijver voor de vrede, voor de waarachtige vrede, onophoudelijk, volhardend, onversaagd, vooral in deze tijd waarin de toekomst van Europa en van de hele wereld op het spel staat.

3. Ik richt mijn blik ook op de toren van uw prachtige Sint- Romboutskathedraal díe, sedert zoveel eeuwen, de belangriikste kerk is van uw land. Het is de plaats waar Sint Rombout rust die vanuit een ver land uw voorvaderen het Evangelie kwan verkondigen, en die hier de dood vond. Uw toren is sterk en machtig. Ik zie dat als een teken en een uitdaging voor uw eigen geloof: moge dat even sterk zijn, even stevig om de tijden de doorstaan en antwoord te geven op nieuwe vragen waarvoor de wereld u stelt! Wees, zoals de leuze van uw stad het zo treffend uitdrukt: « in fide constans », trouw en vasthoudend in het geloof.

Maar, uw Sint-Romboutstoren is niet af. Op zijn beurt is dit een teken, een uitdaging voor uw eigen geloof. Blijf trouw aan uw christelijk verlederi, maar blijf niet stilstaan! Zie verlangend uit naar verdieping en vervolmaking van uw christenzijn. Wees niet bevreesd: open uw hart voor de stem van de Heer, die ook nu in deze tijd tot u spreekt zoals in het verleden met evenvreel kracht, met evenveel aandrang, en die u oproept om gedragen door de liefde van de Vader de wereld rondom u te bevrijden van het kwaad en te herscheppen tot een gemeenschap van vrede, gerechtigheid en liefde.

4. Uw stad is een belangrijk trefpunt geworden voor het onderzoek naar eenheid onder de christenen. De Heer verlangt deze eenheid onder al zijn leerlingen: voor dit doel moeten het streven, de dialoog en het gebed verdergezet worden. Wees, in trouw aan uw eigen geloof, gastvrij voor de mensen van alle gezindheden, die op eerlijke wijze opkomen voor hun overtuigingen, die de gerechtigheid nastreven en eerbied hebben voor de medemens, vooral voor de zwakken, de zieken en de gehandicapten. Hen groet ik hier heel speciaal.

Zoek zonder ophouden naar verzoening onder de vele groepen die leven onder de bewoners van dit land. Leer elkaar te aanvaarden, waardeer ieders inbreng; eerbiedig ieders eigenheid! Sluit uzelf niet af, maar zoek en verstevig het goede dat sluimert in het hart van iedere mens die zoekt naar de zin van zijn bestaan en de broederlijkheid onder de mensen. Heb vertrouwen in elkaar, bemin elkander, want God is nooit ver weg van het hart van diegene die zich inspant om de waarheid te zoeken en ernaar te leven volgens zijn geweten[1]. Voor deze broederlijke dialoog heb ik vandaag gebeden, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, die uw stad zo lief is. De zegen van God, de Vader, de zoon en de Heilige Geest, weze steeds bij u allen, bij ieder van u die hier aanwezig zijt.


 [1] Act. 17, 27. 1474

 

© Copyright 1985 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana